idarehukuku

İDARE HUKUKU

İdare hukuku, kamu gücünü kullanan idarenin işlem ve eylemlerinin hukuka uygunluğunun denetlenmesi yönüyle hukuk devletinin olmazsa olmaz temel taşıdır. Gerçek ve tüzel kişileri etkileyen idari işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, bu hukuka aykırılıkların giderilmesi amacıyla yetkili idari mercilere başvurulması ve gerektiğinde bu işlem ve eylemlere ilişkin olarak idare mahkemelerinde davaların açılması gerekmektedir. Avukatlık büromuzda idare hukuku alanında vermekte olduğumuz başlıca hizmetlerimiz şunlardır:

– Tam Yargı Davaları İdari işlem ya da eylemlerden dolayı zarara uğrayan kimselerin bu zararlarını telafi etmek amacıyla açtıkları dava türüdür

– Devletin Özel Mülkiyetindeki Taşınmazlar İçin Düzenlenen Ecri Misil Düzeltme İhbarnamesinin İptali Davaları

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, işgali üzerine, görevli komisyonca takdir ve tespit edilecek bir ecri misil bedeli istenir. Ancak söz konusu ecri misil bedelleri çok yüksek veya hukuka aykırı bir şekilde belirlenmiş olabilir. Bu bedelin yeniden incelenmesi için talepte bulunulur ve talep üzerine idare tarafından ecri misil düzeltme ihbarnamesi düzenlenir. İdare aleyhine ecri misil düzeltme ihbarnamesinin iptali için dava açılabilmesi mümkündür.

– Belediye Cezalarına Karşı Açılan İptal Davaları

5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca, belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs, belediyenin, kanunlara dayanan kararlarına ve duyurularına uymakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüklere uyulmaması halinde, belediye encümeni tarafından kanunlarda öngörülen bir takım cezalar verilmektedir. Bu cezaların hukuka aykırı olması halinde iptal davaları açılabilmektedir.

– İdarenin Düzenleyici İşlemlerinin İptali Davaları

İdare tarafından düzenlenen ve yürürlüğe konulan yönetmelik, tüzük, tebliğ vb. işlemlerin hukuka aykırı olması halinde iptali için dava açılması mümkündür.

– Memurlara Verilen Disiplin Cezalarının İptali Davaları

İdare tarafından memurlara verilen disiplin cezalarının hukuka aykırı olması halinde yetkili idare mahkemeleri nezdinde iptal davaları açılabilmektedir.

– Kamu İhaleleri Konusunda Danışmanlık ve Çıkabilecek İhtilafların Mahkeme Önüne Taşınması Halinde Dava Vekilliği ve Davanın Takibi

Kamu İhale Kanunu ve bağlı yönetmelikleri kapsamında, idare tarafından gerçekleştirilen ihalelerin hukuki şartlarının yerine getirilmesi ya da ihale sürecinde yaşanabilecek hukuka aykırılıkların çözümü için yetkili idare mahkemeler nezdinde müvekkillerimizin temsil edilmesi mümkündür.